Байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан үнэлгээний тайлан

Байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 1. ЦСЦС Техникийн бус хураангуй тайлан (Эндээс татаж авна уу) 2. ЦСЦС Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (Эндээс татаж авна уу) 3. ЦСЦС Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ: дамжуулах шугам нэмэлт тайлбар тодруулга (Эндээс татаж авна уу) 4. ЦСЦС Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Эндээс татаж авна уу) 5. ЦСЦС…

Унших